شما اینجا هستید:   صفحه اصلی
ENGLISH                                                           

راهنما

اظهارنامه الکترونیکی

پیگیری و اطلاع رسانی

راهنمای مراجعین اختراع

ثبت اظهارنامه اختراع

پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده اختراع

راهنمای تکمیل اظهارنامه الکترونیکی اختراع

ویرایش اظهارنامه اختراع، تا قبل از دریافت شماره اظهارنامه

رویت و چاپ ابلاغیه اختراع

سوالات متداول

چاپ اظهار نامه اختراع

رویت و چاپ آگهی اختراع

راهنمای ثبت انواع درخواست(رفع نقص و...)

ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، اقساط، انتقال و ...)


رویت نامه استعلام  (مخصوص مراجع ذیصلاح)

لیست مراجع استعلام  
 ویرایش انواع درخواست،تا قبل از دریافت شماره مکانیزه

 ثبت پاسخ استعلام (مخصوص مراجع ذیصلاح)
   طبقه بندی اختراع

     

نحوه تنظیم شرح و توصیف و ادعا همراه با مثال
       


 ویرایش اظهارنامه تا قبل از دریافت شماره اظهارنامه و ویرایش درخواست تا قبل از دریافت شماره مکانیزه کاربرد دارند، لذا، برای اعمال هر تغییری در اظهارنامه، باید از طریق گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، اقساط، انتقال و ...)، درخواست جدید ثبت نمایید، تا توسط اداره تغییرات اعمال شود


راهنما


اظهارنامه الکترونیکی


پیگیری و اطلاع رسانی

راهنمای مراجعین علامت

ثبت اظهارنامه علامت

پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده علامت

راهنمای تکمیل اظهارنامه الکترونیکی علامت

ویرایش اظهارنامه علامت، تا قبل از دریافت شماره اظهارنامه

رویت و چاپ ابلاغیه علامت

سوالات متداول

چاپ اظهار نامه علامت

رویت و چاپ آگهی علامت

راهنمای ثبت انواع درخواست(رفع نقص و ...)

ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و...)
نحوه ثبت اظهارنامه اضافه کالا و یا تغییر علامت 

ویرایش انواع درخواست، تا قبل از دریافت شماره مکانیزه
ویرایش اظهارنامه
تا قبل از دریافت شماره اظهارنامه و ویرایش درخواست تا قبل از دریافت شماره مکانیزه کاربرد دارند، لذا، برای اعمال هر تغییری در اظهارنامه، باید از طریق گزینه ثبت انواع درخواست( رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و ...)، درخواست جدید ثبت نمایید، تا توسط اداره تغییرات اعمال شود


راهنما


اظهارنامه الکترونیکی


پیگیری و اطلاع رسانی

راهنمای مراجعین طرح صنعتی

ثبت اظهارنامه طرح صنعتی

پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده طرح صنعتی

راهنمای تکمیل اظهارنامه الکترونیکی طرح صنعتی

ویرایش اظهارنامه طرح صنعتی، تا قبل از دریافت شماره اظهارنامه

رویت و چاپ ابلاغیه طرح صنعتی

سوالات متداول

چاپ اظهار نامه طرح صنعتی

رویت و چاپ آگهی طرح صنعتی

راهنمای ثبت انواع درخواست(رفع نقص و...)

ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و ...)

ویرایش انواع درخواست، تا قبل از دریافت شماره مکانیزه
ویرایش  اظهارنامه
تا قبل از دریافت شماره اظهارنامه و ویرایش درخواست تا قبل از دریافت شماره مکانیزه کاربرد دارند، لذا، برای اعمال هر تغییری در اظهارنامه، باید از طریق گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و ...)، درخواست جدید ثبت نمایید، تا توسط اداره تغییرات اعمال شود