|  Login


                                                             مراحل انجام طبقه بندی اختراع 
                                                                                    


     1-  مراجعه به سایت www.wipo.int


     
2-  کلیک بر روی گزینه (مرجع)Reference    3-  انتخاب گزینه International classification (طبقه بندی بین المللی)
4
-  کلیک برروی گزینه International patent classification (طبقه بندی بین المللی اختراعات)
5-  کلیک بر روی  گزینه Browse  and  search  the  IPC (فهرست و جستجو در زمینه طبقه بندی بین المللی اختراعات)         6-  مشاهده طبقه بندی ها بر طبق ترتیب حروف الفبای انگلیسی A,B,C,D,E,F,G,H      7-  کلیک بر روی یکی از طبقه بندی هائی که به صورت الفبای انگلیسی میباشد ، بعد از کلیک کردن بر روی طبقه بندی زیر مجموعه طبقه بندی که نشان دهنده کامل جزئیات آن طبقه است ظاهر میشود که در این حالت میتوانید طبقه بندی دقیق مرتبط با عنوان اختراع خود را پیدا کنید .

به عنوان مثال:

                                       کشاورزی A01               بخش 1 = نیازهای انسانی =A

(کشاورزی- جنگلداری –دامپروری- شکار –تله گذاری-ماهیگیری)

توجه : تا مرحله زیر بخش طبقه بندی نموده  سپس جهت اطلاع از درست بودن طبقه بندی خود می توانید به قسمت زیر گروه آن زیر بخش مراجعه نمایید بطور مثال:

روی A کلیک نموده


سپس روی A01 کلیک نموده


سپس روی A01B کلیک نموده
مضافا اینکه چنانچه اختراع شما از دوزمینه فنی مهندسی بطور مثال بخش نیاز های انسانی و بخش فیزیک استفاده شده است هر دو بخش را می توانید در طبقه بندی لحاظ فرمایید بطور مثال:

A01 آزمایش کردن

G            G01  اندازه گیری و تست کردن             A01، G01