متن سخنرانی ها و پاور پوینت های گرامیداشت روز جهانی مالکیت معنوی اردیبهشت93
 سخنران:جناب آقای پرفسور هاینتس گُدار
اینجا پاور پوینــــت اول
 اینجا پاور پوینـــت دوم
  اینجا پاور پوینت ســوم
  اینجا پاور پوینـت چهارم
 اینجا پاور پوینت پنجــم 
  اینجا پاور پوینت ششم
   اینجا پاور پوینت هفتــم 
  اینجا  متـــــــــــــــن اول
  اینجا متـــــــــــــــن دوم
  اینجا متــــــــــــــن سوم 
سخنران: جناب آقای آرویند ویس واناتان
پاور پوینت اول
پاور پوینت دوم
پاور پوینت سـوم
 اینجا پاور پوینت چهارم