کارگاه آموزشی مدیریت مالکیت فکری در کسب و کار شرکت های کوچک و متوسط


Sinil Sinha سخنران
اینجا متـــــــــــــــن اول
 اینجا متـــــــــــن دوم
  اینجا متــــــــــــــن سوم
 اینجا متـــــــــــــن چهارم
اینجا متــــــــــــــن پنجم
   
 Pierre EL Khoury, Ph.Dسخنران
اینجا  پاور پوینت اول
 اینجا پاور پوینت دوم
 اینجا پاور پوینت سـوم
 اینجا  پاور پوینت چهارم 
اینجا  پاورپوینت پنجم
   
Matthias Kuhn سخنران
 اینجا پاور پوینت اول
اینجا پاور پوینت دوم
اینجا پاور پوینت سـوم 
اینجا پاور پوینت چهارم
اینجا پاورپوینت پنجم
اینجا  پاورپوینت ششم
   

سخنران:دکتر حمید عزیزی مراد پور

 اینجا پاورپوینت اول
   
  سخنران : دکتر محسن شاطرزاده
 اینجا پاورپوینت اول