کارگاه ملی معاهده همکاری ثبت اختراع PCT
آشنایی با فرایند تسلیم ثبت اظهارنامه از طریق سیستماینجا PCT advantages and some problems.Dr Sadeghi
 اینجا  ePCT Create a Private Services Account
  اینجا

ePCT – create account for private services

  اینجا

Patent Cooperation Treaty (PCT) Workshop

 اینجا

Patent Cooperation Treaty (PCT) Workshop for Iran An Overview

  اینجا

ePCT for Applicants

   اینجا

Patent services for business community

اینجا

Patent Cooperation Treaty(PCT)Workshop

  اینجا گزارش جستجوی بین المللی PCT و تاثیر ادعانامه در آن