You are here:   مخفی > اقدامات سبز 94جدول یک
  |  Login


جدول شماره یک – تعداد دفعاتی که درحالت عادی متقاضی برای ثبت یک پرونده (طرحهای صنعتی- اختراع - علامت) می بایست به این اداره مراجعه حضوری داشته باشند که با اجرایی شدن نرم افزار جامع مالکیت صنعتی (سیستم جدید) تعداد مراجعات آنها کم شده است. سال 1394
تعداد

رفت و آمدهای کاسته شده

تعداد کل مراجعات دریکسال

 (سیستم جدید)

تعداد کل مراجعات دریکسال

(سیستم قدیم)


تعداد مراجعات
گواهینامه
 
آگهی دوم
 
آگهی ثبت
 
تحویل مدارک کاغذی و پرداخت حق الثبت 

اعلامیه پذیرش

رفع نقص   دریافت پاسخ تحویل اظهارنامه (پذیرش)  تهیه اظهارنامه
 
جمع
جمع
تعداد تقاضاها
تعداد رفت و آمدها
جمع
 تعداد تقاضاها تعداد رفت و آمدها  ج  ق  ج  ق  ج  ق ج
 ق  ج  ق  ج  ق ج
 ق  ج  ق ج
 ق  ج  ق
76128
25376
12688
2
101504
12688
8
2
8
-

-

-

-

-

-

-

-

-

طرحهای  صنعتی
86682
28894
14447
 2 115576
12928
 8  2 8
-

-

-

-

-

-

 -
-

-
  اختراع
385248
128416
64208
2 513664
55316
 8 2 8
-

-

-

-

 
 -
 -
 -
-

 -
علامت تجاری
548058

مجموع تعداد مراجعاتی که تقلیل یافته


*توضیح اینکه : در فرایند ثبت طرح صنعتی و اختراعات آگهی دوم وجود ندارد.