کارگاه ملی آموزشی افزایش سرعت بررسی ،جذب ، انطباق و تجاری سازی فناوری
َAndrew Michael Ong
ENABLING IP ENVIRONMENT INTRO Iran
Iran ITSO Presentation
 
YOMIKO HAMANO
IP - Tools for Economic Development
Morocco Experience
Role of the University of the Innovation Ecosystem (3)
 
خانم دکتر صاحب
Legal_Obstacles_and_Solutions_for