الف) هزینه ثبت اظهارنامه بین المللی طبق مقررات برای اشخاص حقیقی 200000ریال و برای اشخاص حقوقی 400000 ریال می باشد که همزمان با درخواست ثبت بین المللی به حساب مربوطه واریز خواهد شد.

 

ب) جهت محاسبه هزینه ثبت بین المللی طبق مشخصات مندرج درتصدیق ثبت داخلی ازقبیل تعداد طبقات، رنگی یا سیاه سفید بودن علامت میتوانید با مراجعه به آدرس اینترنتیwww.wipo.int  و انتخاب کشورهای مورد درخواست طبق مراحل ذیل اقدام فرمائید. هزینه محاسبه شده به فرانک سوئیس می باشد  و پس ازبررسی و تائید فرم اظهارنامه ثبت بین المللی توسط اداره ثبت علائم تجاری از متقاضی درخواست خواهد شد تا هزینه مزبور را به حساب wipo واریز نماید.

بدیهی است که هزینه پرداختی درصورت رد یا قبول علامت درخواستی در هریک از کشورهای عضو تعیین شده مسترد نخواهد شد.


http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp

مناسبت ها

پیوندها