فایل جهت دانلود

بخش A: نيازهاي بشری

زير بخش: كشاورزي

زيربخش: مواد غذايي، توتون و تنباكو

زيربخش: اقلام شخصي يا لوازم خانگي

زيربخش: سلامتي و بهداشت،  نجات ، تفريحی

 

بخش B: انجام عمليات؛ حمل ونقل و ترابري

زيربخش: جداسازي، مخلوط كردن

زيربخش: عمليات مختلف شكل دهی

زيربخش: چاپ ونشر

زيربخش: حمل ونقل، ترابري

زيربخش: تکنولوژی ریز ساختارها، تکنولوژی نانو 

 

بخش C: شيمي ـ متالورژي

زيربخش: شيمي

زيربخش: متالورژي

 زيربخش: تکنولوژی ترکیبی


بخش D: منسوجات، كاغذ

زيربخش: منسوجات يا ساير مواد انعطاف پذیر

زيربخش: كاغذ

 

بخش E: ساخت وسازهای ثابت (غیر متحرک)

زيربخش: سازه

زيربخش: حفاري زمين و سنگ،معدن کاری
 

بخش F: مهندسي مكانيك، روشنايي، گرمايش و تسلیحات  و مواد منفجره

زیر بخش : موتور ها و پمپ ها

زيربخش: مهندسي در حالت کلی

زيربخش: روشنايي، گرمايش

زيربخش: تسلیحات ، مواد منفجره

 

بخش G: فيزيك

زيربخش: ابزار ها

زيربخش: دانشهسته‌اي

بخش H: الکتریسیته

 

مناسبت ها

پیوندها