ارائه اظهارنامه برای ثبت اختراع تنها بصورت الکترونیک و از طریق ورود به حساب کاربری میسر می باشد.

هر اظهارنامه اختراع استوار به مستنداتِ زیر می باشد:

  • خلاصه توصیف
  • توصیف
  • ادعانامه
  • نقشه فنی (در صورت لزوم)

ضمائم مذکور باید بصورت فایل های جداگانه آماده و ذخیره شوند تا هنگام تنظیمِ اظهارنامه اختراع بارگذاری گردند.

لذا قالب های خام و راهنماهای زیر را دانلود نموده و پس از مطالعه خط به خط و دقیقِ دو راهنما، مطالب تان را مستقیماً در دو قالب خام تایپ کنید. ضمناً در همین راهنماها درباره فایل مجزای «خلاصه توصیف» و نحوه طراحی فایل مجزای «نقشه» و همچنین نحوه ارتباط فایل های «توصیف» و «نقشه» توضیحات ارائه شده است.


                                                                                 

 

                                                                         

 

                                                                     

مناسبت ها

پیوندها