ماده35ـ براي ثبت نشانه‌هاي جغرافيايي حق‌الثبت به طريق زير اخذ مي‌شود:

       1ـ حق‌الثبت اظهارنامه نشانه جغرافيايي بدون احتساب بهاي ورقه 150000 ريال.

        2ـ حق‌الثبت نشانه جغرافيايي 1200000 ريال.

        3ـ هزينه اعتراض به اظهارنامه ثبت نشانه جغرافيايي 100000 ريال.

        4ـ هزينه‌هاي تغيير و اصلاح قبل و بعد از ثبت 20000 ريال.

        5 ـ هزينه دريافت گواهي تأئيد شده و اخذ رونوشت 20000 ريال.

        ماده36ـ مرجع ثبت مي‌تواند فرآيند ثبت نشانه جغرافيايي را به صورت الكترونيكي انجام دهد.

        ماده37ـ اين آئين‌نامه مشتمل بر 37 ماده و 11 تبصره مي‌باشد كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مأمور اجراي آن است

مناسبت ها

پیوندها